Rafın patronu müşteri

Rafın patronu müşteri
1999’da piyasaya 6 bin 771 yeni paketli ürün çýktý, ayný yýl 3 bin 893’ü raftan kalktý. Araþtýrmaya göre yeni ürünlerin yüzde 90’ý 2 yýlda yok olacak

Artýk sadece ekmek deðil, müþteri de aslanýn aðzýnda! Market ve süpermarket raflarýndaki ürün çeþidi arttýkça, rafta kalmak da zorlaþtý. Sadece 1999 yýlýnda Türkiye’de 6 bin 771 yeni paketli ürün (gýda ve temizlik maddesi) piyasaya çýktý, ancak yine ayný yýl 3 bin 893 ürün üretimden kalktý. Yani bir yýlda 10 bin 754 adetlik hareket saðlandý.

Araþtýrma þirketi AcNielsen ZET’in bulgularý, rekabetin ne denli sertleþtiðini ortaya koydu. Bulgularý deðerlendiren AcNielsen ZET Genel Müdürü Vural Çakýr, yeni ürünlerin yüzde 90’dan fazlasýnýn baþarýsýz olarak 2 yýl içinde piyasadan kaybolacaðýný belirterek, “Artýk üretim ekonomisinden tüketim ekonomisine geçtik. Kontrol tüketicide” dedi.

Yeni ürün az
Ernst & Young ile ortaklaþa yapýlan araþtýrmada 27 bin 193 ürünü yenilikçilik esasýna göre sýnýflandýrdýklarýný anlatan Çakýr, gerçekten yeni olanlarýn sadece yüzde 2.3 olduðunun belirlendiðini belirterek þunlarý söyledi: “Bu ürünlerin yüzde 74.2’sinin taklit, yani benzer ürünün farklý marka ile üretilmesi þeklinde piyasada var olduðunu gördük. Ancak yenilikçilerin bile sadece yüzde 6’sý iki yýlýn sonunda pazarda kalabilmiþ. Yüzde 47’si ölmüþ, kalanlar idare ediyor. Taklitlerin sadece binde dördü iki yýlýn sonunda baþarýlý olabilmiþ. Bu araþtýrmadan çýkan sonuca göre, gerçek yeni ürün çok az. Baþarýlý ürün daha da az. Ve bütün bunlar milyonlarca dolarlýk pazarlama yatýrýmýnýn çöpe gitmesi anlamýna geliyor.”

Baþarýnýn 6 altýn kuralý
* Pazarda ilk olabilmek

* Ürünün söz verdiði konsepti tüketiciye teslim edebilmesi

* Reklamýn yoðunluðu ve kalitesi

* Daðýtýmýn yoðunluðu ve kalitesi

* Yeni ürünün ek satýþ getirisi üzerinde yoðunlaþýlmasý (Ayný markayý birden fazla ürüne yaygýnlaþtýrmak)

* Uzun dönemli pazarlama desteði (Piyasaya yeni çýkan ürünü deneyenlerin yarýsý bir daha o ürünü satýn almýyor. Bu nedenle ürüne destek olmak þart.)

Üst gelir düzeyi tüketime doydu
Tüketicinin davranýþlarýný da gelir düzeylerine göre deðerlendiren AcNielsen ZET Genel Müdürü Vural Çakýr, büyük kentlerdeki üst gelir düzeyine sahip sýnýflarýn tüketimin büyümesini beslediðini söyledi. Çakýr þöyle devam etti:

“Ancak mevcut ürünlerde doyum nostasýna ulaþýlýyor. Artýk bu kesim tüketime doydu ve büyüme hýzlarý yavaþlamaya baþladý. Bu arada uygulanan ekonomik program gereði orta sýnýfýn satýn alma gücü düþtü. Alt gelir düzeyini oluþturan yaklaþýk 35 milyonluk nüfusun tüketime katkýsý ise marjinal düzeyde kaldý.”

Pazarda var olabilmek için markalarýn güçlendirilmesi gerektiðini savunan Vural Çakýr, ‘güçlü marka’nýn saðlayacaðý avantajlarý da þöyle sýraladý:

“Marka gücü, öncelikle sadýk müþteri demektir. Ýkinci olarak da yüksek fiyat. Yani markaya baðlý bir müþteriniz olursa o güçle fiyatýnýzý da yükseltebilirsiniz. Güçlüyseniz markanýzý geniþletebilir, baþka ürünlere de yayabilirsiniz. Yine güçlü bir marka, franchising imkaný verir ve mesajlarýnýzýn piyasada daha kolay algýlanmasýný saðlar.”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Vural Çakır

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s